LPPYRA02系列一级太阳总辐射传感器

灵敏度:10µV/(W/m2)

测量范围:0...2000W/ m2

视场:2πsr

光谱范围:305nm..2800nm(50%)

LP PYRA02为一级总辐射传感器

LP PYRA12为一级散射传感器

输出信号:mv信号\电压信号\4-20ma\数字信号RS485\SDI-12等

  技术资料:

型号

LP PYRA 02

LP PYRA 02 AC

LP PYRA 02 AV

LP PYRA 02S

LP PYRA 02S12

电源

不需供电

10...30Vdc

10...30Vdc15..30Vdc

输出0..10 Vdc

5...30Vdc

7...30Vdc

输出信号

mv信号

4...20mA

4mA=0 W/m2

20mA=2000W/m2

0..1Vdc,0..5Vdc,

0..10Vdc

0Vdc=0 W/ m2

1-5-10Vdc=2000W/m2

数字信号

RS485 MODBUS-RTU
0-2000W/ m2

SDI-12

灵敏度

10µV/(W/m2)

10µV/(W/m2)

10µV/(W/m2)

10µV/(W/m2)

10µV/(W/m2)

阻抗

33...45Ω

33...45Ω

33...45Ω

33...45Ω

33...45Ω

测量范围

0...2000W/ m2

0...2000W/ m2

0...2000W/ m2

0...2000W/ m2

0...2000W/ m2

视场

2πsr

2πsr

2πsr

2πsr

2πsr

光谱范围

305nm..2800nm(50%)

305nm..2800nm(50%)

305nm..2800nm(50%)

305nm..2800nm(50%)

305nm..2800nm(50%)

操作温度

-40.+80

-40.+80

-40.+80

-40.+80

-40.+80

响应时间(95%

<28 sec

<28 sec

<28 sec

<28 sec

<28 sec

a)     热辐射响应

200Wm-2

15 W/m2

15 W/m2

15 W/m2

15 W/m2

15 W/m2

b)    温度变化的响应

5K/h

<∣±4 W/m2

<∣±4 W/m2

<∣±4 W/m2

<∣±4 W/m2

<∣±4 W/m2

3a)1年后非稳定性

<∣±1.5 %

<∣±1.5 %

<∣±1.5 %

<∣±1.5 %

<∣±1.5 %

3b) 非线性

<∣±1%

<∣±1%

<∣±1%

<∣±1%

<∣±1%

3c) 余弦响应

<∣±18 W/m2

<∣±18 W/m2

<∣±18 W/m2

<∣±18 W/m2

<∣±18 W/m2

3d) 光谱选择

<∣±5 %

<∣±5 %

<∣±5 %

<∣±5 %

<∣±5 %

3e) 温度响应

<4%

<4%

<4%

<4%

<4%

3f) Tilt-响应

<∣±2 %

<∣±2 %

<∣±2 %

<∣±2 %

<∣±2 %

影环直径

PYRA12)

570mm

570mm

570mm

570mm

570mm

影环高度

PYRA12)

54mm

54mm

54mm

54mm

54mm

基本直径

PYRA12)

300mm

300mm

300mm

300mm

300mm